REGULAMIN Sklepu EcoVariant24.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ecovariant24.pl
1.2 Sklep internetowy EcoVariant24.pl zwany dalej sprzedawcą, sprzedającym lub sklepem jest własnością EcoVariant Sp. z o.o. z siedzibę pod adresem: Sobótka 83b, PL 63-450 Sobótka, NIP: 6222795581, REGON: 36478080000000, Nr KRS: 0000623194 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
1.3 EcoVariant24.pl jest sklepem firmowym producenta marki EcoVariant i prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.
1.4 Sprzedawca. zastrzega sobie możliwość zlecenia obsługi sklepu i sprzedaży towaru firmie zewnętrznej, bez informowania o tym klienta przed dokonaniem zakupu.
1.5 W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej obsługi sklepu to ona jest wystawcą dokumentu sprzedaży towaru, wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu, a szczególnie praw i obowiązków sprzedawcy nadal wiążą sprzedawcę z Kupującym. W tym samym zakresie zwalnia to z tego samego obowiązku firmę, która prowadzi obsługę sklepu wobec Kupującego.
1.6 Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę z Kupującym, chyba że strony uzgodnią w formie pisemnej inaczej.
1.7 Sprzedawca może odstąpić od umowy w każdym czasie i przypadku gdy Kupujący nie dotrzymał i nie dotrzymuje któregokolwiek z warunków umowy, wystąpiły okoliczności siły wyższej, Kupujący jest zagrożony likwidacją, upadłością, niewypłacalnością, prowadzi postępowanie układowe, bądź ustanowiono na jego majątku zabezpieczenie.
1.8 Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest odbiór towaru zgodnie z dokumentem sprzedaży.
1.9 Zakupów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, które utworzyły konto Klienta.
2. Definicje
    2.1    Kupujący - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
    2.2.   Sprzedawca – EcoVariant Sp. z o.o. z siedzibą w Sobótce 83B, kod pocztowy  63-450, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
             XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000623194, o kapitale zakładowym 400 000,00 zł, NIP 6222795581, REGON 364780800.
 2.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
         która korzysta ze Sklepu.
 2.5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ecovariant24.pl
 2.6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, 
          z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2.7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 2.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 2.9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 2.10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2.11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków 
          Umowy  Sprzedaży,  w tym sposobu dostawy i płatności.
 2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, 
          w szczególności ilości produktów.
 2.13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
          Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
3.       Kontakt ze Sklepem
 3.1. Adres Sprzedawcy: Sobótka 83B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego
 3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ecovariant.pl
 3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 62 734 12 32; +48 512 196 201
 3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
          83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
 3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 18.00
4.      Wymagania techniczne
 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    4.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji
 4.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4.3. Włączona obsługa plików cookies,,
 4.4. Zainstalowany program FlashPlayer.
5.       Zakładanie Konta w Sklepie
   5.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, płeć, adres oraz numer telefonu.
 5.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności 
          za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.
6.       Oferta
 6.6. Kupujący składa zamówienie na podstawie prezentowanej oferty na stronie przez sprzedawcę EcoVariant24.pl .
 6.7. Przedstawione ceny są cenami brutto z podatkiem VAT.
 6.8. Prezentowana oferta nie jest aktualnym stanem magazynowym.
7.  Zamówienie
 7.1. Możliwość złożenia zamówienie jest udostępniona Kupującemu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza udostępnianego podczas procedury rejestracji.
 7.2. Utworzenie i posiadanie konta jest bezpłatne.
 7.3. Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny.
 7.4. Przyjęte zamówienia są automatycznie potwierdzone wysyłanym do Kupującego komunikatem.
 7.5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnianego podczas procedury rejestracji.
 7.6. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza z zamówieniem, oznacza przyjęcie oferty sklepu na zakup prezentowanych towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7.7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją.
8. Anulowanie zamówień
 8.1. Zamówienie można anulować bezpośrednio po jego złożeniu wysyłając stosowna informacje na adres sklep@ecovariant24. pl lub telefonicznie.
9. Realizacja zamówień
 9.1. Zamówienie towaru przez Kupującego nie obliguje sprzedawcy do przyjęcia realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie posiada zamówionego asortymentu w chwili zamówienia.
 9.2. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie.
 9.3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są od pierwszego dnia roboczego.
 9.4. W przypadku braku jednego z zamówionych towaru w magazynie, całe zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast po nadejściu brakującego towaru do magazynu. W sytuacji
   wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy towaru do magazynu przekracza 3 dni,  Klient  zostanie poinformowany drogą elektroniczną o  tym, w  jakim terminie 
   produkt    może  zostać mu dostarczony. Kupujący na wtedy wybór:
 9.4.1. czeka na całość zamówienia,
 9.4.2. otrzymuje towary, które zamawiał i jest on na stanie magazynu, a na brakujący towar czeka,
 9.4.3. rezygnuje z towarów brakujących w magazynie.
 Kupujący musi o swoim wyborze powiadomić sprzedawcę, w wypadku braku odpowiedzi przyjmuje się, że Kupujący czeka na całość zamówienia.
 W sytuacji kiedy Kupujący czeka tylko za towarem brakującym w magazynie kosztów jednej dodatkowej przesyłki nie ponosi. Jeśli jest to ilość towaru która nie mieści się w jednej przesyłce Kupujący płaci za kolejne przesyłki wg ustalonego cennika.
 9.5. Zamówienia na bezpłatne próbki są realizowane tylko osobą które zarejestrowały się w sklepie po raz pierwszy w maksymalnej ilości po jednej z jednego rodzaju.
 9.6. Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień na bezpłatne próbki bez podania przyczyny.
10. Opakowanie i adresowanie przesyłek
 10.1. Dokłada się wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.
 10.2. Koszty opakowania są w cenie przesyłki.
 10.3. Zamawiane towary przesyłane są na adres podany w zamówieniu.
11. Dokument sprzedaży
 11.1. Sprzedawca lub firma, która obsługuje sklep jako zleceniobiorca, każdorazowo wystawia fakturę na każdy zakupiony towar.
 11.2. Kupujący zamiast paragonu może otrzymać fakturę VAT z nr NIP, jeśli to zgłosi w zamówieniu.
12. Wykonanie umowy sprzedaży
 12.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym 
          zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.
 12.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie 
           do realizacji    następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która 
           zawiera co   najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta 
           powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12.3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 12.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas 
          składania zamówienia. 
 12.5. A w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu 
 całego zamówienia.
 12.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient 
          zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12.8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
13. Formy płatności
 13.1. Kwota do zapłaty i możliwość wyboru przez Kupującego sposobu płatności i dostawy jest widoczny „w koszyku” Kupującego.
 13.2. Płatność z góry – opłata za towar przelewem przez Klienta na konto bankowe sprzedawcy podane w potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz numer transakcji.
 13.3. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - opłata za towar pobierana jest przez kuriera przy odbiorze paczki UWAGA! Opłata „za pobraniem” realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 13.4. Zamówienia z pozostałych krajów realizowane są tylko poprzez płatność z góry ( przelew) oraz płatność za pomocą kart płatniczych
14. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 14.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sobótka 83b, 63-450 Sobótka ( po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)
 14.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 a. Płatność przy odbiorze
 b. Płatność za pobraniem
 c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 d. Płatności elektroniczne
 e. Płatność kartą płatniczą.
 14.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 Dostępne formy płatności:
 Karty płatnicze:
 * Visa
 * Visa Electron
 * Mastercard
 * MasterCard Electronic
 * Maestro
 14.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    14.5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
15. Koszty przesyłek
 15.1. Firma kurierska, czas dostawy 24-48godzin:
 15.1.1. przesyłka opłacona (płatność z góry) do 30kg 15zł
 15.1.2. przesyłka płatna przy odbiorze (za pobraniem) do 30kg 18zł
 15.2. Przedstawione ceny przesyłek są cenami brutto z podatkiem 23% VAT.
16. Odbiór przesyłki
 16.1. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. O nie przyjęciu przesyłki ze względów uszkodzenia w transporcie należy zgłosić w terminie 5 dni roboczych od daty jej doręczania.
 16.2. Towary uszkodzone w transporcie są wymieniane na nowe bezzwłocznie na koszt sklepu.
16.3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji uszkodzenia towaru z winy przewoźnika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
16.4.  Kupujący oświadcza, że osoba dokonująca w jego imieniu odbioru przesyłki jest do tego upoważniona. Upoważnienie to obejmuje również uprawnienie do zbadania opakowania oraz towaru pod względem ilościowym i jakościowym.
16.5. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Klienta z jego winy lub odmowy jej przyjęcia, Klient zobowiązuje się zapłacić zryczałtowaną opłatę 35,00 zł tytułem kosztów, jakie z uwagi na przygotowanie i nadanie przesyłki poniósł sklep. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania dodatkowego wezwania kwoty 35,00 zł sprawa zostanie skierowana do
    windykacji. Dodatkowy koszt windykacji w wysokości minimum 100, 00 zł. ponosi Kupujący.
17. Zwrot zakupionego towaru
17.1. Prawo dostąpienia od umowy i zwrotu towaru nie koliduje z realizacją programu „Gwarancja EcoVariant”.
17.2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres sklepu podanego w zakładce kontakt.
17.3. Zwrotowi nie podlega towar, który był używany, został uszkodzony lub został częściowo zużyty.
17.4. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres sklepu na koszt Kupującego najpóźniej 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia.
17.5. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru i kosztów, które poniósł Kupujący. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty przesyłki zwrotu towaru.
17.6. Przy rezygnacji z towaru, pieniądze zwracamy przelewem bankowym na wskazany rachunek w terminie do  2  dni od  otrzymania przez sklep zwróconego  towaru. W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu ze sklepem zwrot może być dokonany przekazem pocztowym.
18. Reklamacja, gwarancja i rękojmia
18.1. Reklamacje są przyjmowane w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sklepu, który znajduje się w zakładce kontakt,.
18.2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż: 1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409): a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362), b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; 2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w         miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
18.3. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na towary od dnia zakupu.
18.4. Gwarancją objęte są towary, których termin przydatności do spożycia lub zużycia nie upłynął.
18.5. Gwarancja dotyczy wad w niezgodności z specyfikacją lub uszkodzeń w transporcie.
18.6. Jeśli w okresie przydatności do spożycia lub zużycia ujawnią się wady sprzedawca przystępuje do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu.
18.7. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji dotyczy doradztwa technologicznego lub wymiany towaru. Wybór należy do sprzedawcy.
18.8. Ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie należy zgłosić w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Uszkodzony towar należy zwrócić do sklepu. Po otrzymaniu
   uszkodzonego towaru przez sklep i potwierdzeniu uszkodzenia w transporcie, sklep odsyła towar bez wad bezzwłocznie.  Zwrot  jak  i  ponowna dostawa z  powodu 
   uszkodzenia w  transporcie jest na koszt sklepu.
18.9. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona jeśli użycie towaru nie było przeprowadzone zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
18.10. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych przez Kupującego lub osoby trzecie.
18.11. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na wskutek: niewłaściwego zastosowania / używania, składowania, działania czynników zewnętrznych, warunków przechowywania u Kupującego.
18.12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiste jednak w wysokości nie wyższej niż wartość przedmiotu sprzedaży dla Kupującego. Sprzedawca w żadnym przypadku 
       nie ponosi   odpowiedzialności za szkody niebezpośrednie i utracone korzyści.
18.13. Jeśli kupującym jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką prawa handlowego to rękojmia jest wyłączona.
19. Ochrona danych osobowych
19.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
19.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
19.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
19.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
19.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
19.6. Dane osobowe Klienta sklepu chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r ( Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim.
19.7. Na stronach sklepu nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.
19.8. Klient ma prawo żądać wykreślenia jego danych z list y Klientów w sklepie po zrealizowaniu jego zamówienia.
20. Zastrzeżenia prawa własności
20.1. Sprzedawca zastrzega prawo własności towarów będącej przedmiotem umowy sprzedaży do momentu całkowitej zapłaty za ten towar.
20.2. Prawo własności i związane z nim uprawnienia do żądania wydania towaru nie wyłącza dochodzenia przez sprzedawcę roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
20.3. Brak zapłaty za towar w ustalonym terminie płatności stanowić będzie podstawę do odrzucenia wszelkich roszczeń Kupującego.
21. Postanowienia końcowe
21.1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od regulaminu wymagają formy pisemnej.
21.2. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z umowy ze Sprzedawcą na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody sprzedawcy.
21.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie warunki umowy sprzedaży oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
21.4. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla sprzedawcy.
22. Zastrzeżenia
22.1. Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności
Przemysłowej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronie internetowych ecovariant24.pl
22.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach "link". Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na ich właścicielach.
22.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie sklepu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci i sklepu.

Niniejszy regulamin (REGULAMIN Sklepu EcoVariant24.pl) jest zatwierdzony dnia 01.09.2020r. i nie wymaga podpisu.